Kudy vede cesta k zachování přírodních hodnot !!!


Územní ochrana v oblasti Hádů je plošně poměrně rozsáhlá. Nacházejí se zde čtyři zvláště chráněná území (ZCHÚ), jejichž celková rozloha čítá cca 1 km 2.

Hádecká plošina je nejjižnější částí chráněné krajinné oblasti - CHKO Moravský kras. Celou svou rozlohou však do CHKO spadá pouze národní přírodní rezervace - NPR Hádecká planinka, která se nachází v oblasti mezi Maloměřickým lomem a ostrožnou Šumbery. Rezervace byla vyhlášena především za účelem ochrany lesních a lesostepních společenstev. Má z maloplošných chráněných území (ZCHU) v oblasti Hádů největší rozlohu i nejpřísnější statut ochrany. Dalšími ZCHU, jež se nalézají jižně od předchozí na jižních svazích Hádů jsou přírodní rezervace - PP Velká Klajdovka a přírodní památka - PP Kavky. Ty představují zbytky zachovalé vegetace stepního až lesostepního charakteru s celou řadou  teplomilných rostlin a živočichů z nichž řada patří k ohroženým druhům. Nejnižší stupeň ochrany v současnosti požívá významný krajinný prvek - VKP Růženin lom, který je modelovým příkladem úspěšně pokračující rekultivace stanovišť narušených těžbou vápence a zároveň příkladem toho, jak i veskrze negativní činitel jako těžba, může kladně ovlivnit biologickou pestrost území. Na celém širším území Hádů se nachází řada ohrožených druhů rostlin i živočichů, kteří jsou mimo územní ochranu chráněni také ze zákona (114/1992 Sb. ve znění jeho prováděcí vyhlášky 395/1992 Sb.).

Již několik let probíhají v dotěžených prostorech rekultivační práce a v přilehlých chráněných územích odpovídající management podle stávajících plánů péče. Od roku 1995 jsou prováděny výřezy křovin a kosení pastvinných lad v přírodní rezervaci Velká Klajdovka, od roku 1997 jsou realizovány rozsáhlé probírky akátových porostů a křovin v přírodní památce Kavky a od roku 1999 se údržba pastvinných lad rozšířila také na jižní část národní přírodní rezervace Hádecká planinka.

I přes veškerou ochranu působí na přírodu na území Hádů řada negativních faktorů, které bude nutno do budoucna eliminovat.