Ohrožené druhy rostlin

Celkově bylo na jižních svazích Hádů v posledních letech zaznamenáno 76 druhů ohrožených cévnatých rostlin.

V bylinném patru stepních svahů nepřevládají na většině území trávy, ale především oman mečolistý (Inula ensifolia), který vytváří s ostatními teplomilnými bylinami druhově pestrá společenstva. Běžná je řada dalších ohrožených druhů rostlin jako vítod větší (Polygala major), pryšec mnohobarvý (Tithymalus polychromus), kamejnice modronachová (Aegonychon purpurocaeruleum), kavyl sličný (Stipa pulcherrima) nebo koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Ojedinělý, avšak o to důležitější, je zdější výskyt pcháče panonského (Cirsium pannonicum) a kozince rakouského (Astragalus austriacus), které zde rostou na severozápadní hranici areálu rozšíření na jižní Moravě.

 

 

 

 

Na zarůstajících světlinách mezi keři v PP Velká Klajdovka se vyskytuje hrachor širokolistý (Lathyrus latifolius), sasanka lesní (Anemone sylvestris), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) a záraza vyšší (Orobanche elatior). Při lesních okrajích tu koncem května místy v celých porostech vykvétá statná teplomilná bylina s velkými, světle růžovými květy - třemdava bílá (Dictamnus albus).
Třetím významným územím pastvinných lad v okolí Hádů je jižní okraj Hádecké planinky nad horní hranou vápencového lomu. Brzy zjara tu nalezneme porosty kvetoucího koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Místy se objevuje rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), plicník měkký (Pulmonaria mollis) a prvosenka jarní (Primula veris). Později na jaře a na počátku léta je vystřídá kručinkovec poléhavý (Corothamnus procumbens), kavyl Ivanův (Stipa joannis) a černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum).
Velmi zajímavým a současně také v rámci celého státu kriticky ohroženým druhem této lokality je vzácně rostoucí záraza nachová (Orobanche purpurea). Tato rostlina zcela parazituje na svém hostiteli, protože postrádá chlorofyl a její listy jsou redukovány do podoby drobných, brzy zasychajících šupin. Roste výhradně na kořenových systémech různých řebříčků.
Skutečným a botaniky často obdivovaným skvostem květeny Hádů je hadinec červený (Echium russicum).

Hády představují jedno z posledních nalezišť tohoto druhu na Moravě současně také nejzápadnější lokalitu v rámci jeho celého areálu rozšíření; v Čechách a dále na západ hadinec červený neroste a sousedním Rakousku všechny jeho původní lokality zanikly. Bezvýznamný není ani prostor Růženina lomu. V okolí jezírek se na jeho dně vytvořily rozsáhlé rákosiny, na jejichž okrajích rostou tisíce exmplářů kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Na obnažených místech slinkového popílku se objevuje zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum). Starší terasy a štěrkové přesypy osidluje oman mečolistý (Inula ensifolia), hvězdnice chlumní (Aster amellus), zlatovlásek obecný (Linosyris vulgaris), vrbka rozmarýnolistá (Chamerion dodonaei), bělolist rolní (Logfia arvensis) a len tenkolistý (Linum tenuifolium).