Vše co jste chtěli vědět o PSH, ale báli jste se zeptat

Proč právě Hády  

Území nazývané souhrnně Hády u Brna je tvořeno vrcholy Hády a Šumbera, které jsou mohutnými výběžky Devonských vápenců Moravského krasu. Patří k dominantám Brna a významnému rekreačnímu zázemí města. Kulturní step na jižních svazích Hádů byla odborně uznávanou botanickou i zoologickou lokalitou již v devatenáctém století. Není proto divu, že se zde v současné době nachází několik chráněných území s celkovou rozlohou přes 1 km2. Zásadní zásah do této lokality znamenalo otevření závodu na výrobu cementu v Maloměřicích na začátku dvacátého století. Od roku 1980 však docházelo k postupnému útlumu těžby až k jejímu definitivnímu ukončení v roce 1998. V současné době probíhají v dotěžených prostorech rekultivační práce a v přilehlých chráněných územích odpovídající management podle stávajících plánů péče. Od roku 1998 působí v zájmové lokalitě občanské sdružení Rezekvítek, které částečně koordinuje a provádí práce na revitalizaci lomu a údržbě okolních chráněných území.

Pozemkový spolek Hády
Vzhledem k významu výše uvedené lokality se zástupci Rezekvítku a Regionálního sdružení ČSOP Brno, občanských sdružení dlouhodobě se zabývajících ochranou přírody, které v dané oblasti již delší dobu působí, rozhodli založit samostatný subjekt, jenž bude o výše uvedené území pečovat. Tak na podzim v roce 2000 vznikl Pozemkový spolek Hády. Z možných forem neziskových organizací byl zvolen model základní organizace ČSOP, který jako jedinný umožňuje takto vzniklému subjektu trvale garantovat hlavní motiv činnosti-ochranu přírody. Dlouhodobým cílem pozemkového spolku je zajistit optimální využívání lokality Hády tak, aby byla zachována a dále rozvíjena její jedinečná přírodní odnota, ale zároveň umožněno šetrné rekreační využití částí území, a to zejména k ekovýchovným aktivitám.

Zakladatelé
Pozemkový spolek Hády byl společně založen zástupci Regionálního sdružení ČSOP Brno a Rezekvítku, což je nevelké občanské sdružení převážně mladých lidí, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Od svého vzniku pomáhá organizace vedoucím zájmových kroužků i učitelům-akcemi, publikacemi i výrobou ekovýchovných pomůcek. Činnost Rezekvítku je z velké části zaměřena na soustavnou praktickou ochranu přírody.

Rezekvítek, kromě řady jiných ekovýchovných aktivit, dlouhá léta pečuje o několik chráněných území města Brna (zejm. PR Kamenný vrch, PR Medlánecké kopce). Od roku 1998 (spolu s Přírodovědeckou fakultou a OŽP Magistrátu města Brna) spolupracuje s firmou Českomoravský cement, a. s. na rekultivacích opuštěných dobývacích prostor na území Hádů, ale i v Čebíně. Oboustranně přínosná je i jeho spolupráce na poli ochrany přírody se Správou CHKO Moravský kras.  

Poslání pozemkového spolku
Základním posláním Pozemkového spolku Hády je ochrana přírody a krajiny v lokalitě Hády (k. ú. Maloměřice, Židenice, Líšeň, Kanice). Toto poslání se naplňuje zejména

  • vlastnictvím či nájmem pozemků

  • výkonem správy a aktivní ochrany přírodních hodnot území ve smyslu zákona 114/92 Sb.

  • ekologickou výchovou, vzděláváním, osvětou a publikační činností