Spolupráce s Rezekvítkem a dalšími

Ve své činnosti pozemkový spolek Hády blízce spolupracuje s několika organizacemi. V praktické péči o přírodně cenná území, tvorbě a instalaci informačních panelů i mnoha dalších aktivitách je naším partnerem zejména Rezekvítek - občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Rezekvítek se snaží přispívat ke zvyšování pedagogické i odborné úrovně této práce a všestranně své členy v této činnosti podporovat, čehož dosahuje zejména:

  • vzdělávacími a osvětovými akcemi s tématikou ekologické výchovy a ochrany přírody, např. kurzy, semináři, prázdninovými školami, terénními exkurzemi a poznávacími zájezdy, besedami apod.

  • ekopedagogickým využíváním chráněných území včetně aktivní péče o tato území

  • tvorbou, vydáváním a šířením knih a dalších materiálů pro praktickou ekologickou výchovu, včetně učebních pomůcek, počítačových výukových programů aj.

Při zajišťování výuky na terénních trasách Kavky a Růženin lom je naším neocenitelným partnerem Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 – což je specializované školské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Od roku 1998 je Lipka fakultním školským zařízením Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od svého vzniku v září 1991 se Lipka aktivně podílí na školní i mimoškolní ekologické výchově a vzdělávání zejména v brněnském regionu.Posláním Lipky je přispívat k osvojování ohleduplnějších, méně konzumních a odpovědnějších postojů lidí k přírodě a inspirovat je k trvalému zájmu o aktivní péči o životní prostředí. Ve svém úsilí se Lipka zaměřuje zejména na děti, mládež, studenty učitelských oborů a učitele z praxe.