Živočišstvo

Podobně jako je velké druhové bohatsví rostlin v oblasti Hádů, je vysoký i počet druhů živočichů. A to nejen obratlovců, ale zejména bezobratlých, neboť řada z teplomilných druhů dosahuje na teplých jižních svazích Hádů severní hranice svého rozšíření. Mezi známější teplomilné druhy patří např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens), mezi ty méně známe, zato však významnější se řadí saranče Sphingonotus caerulans, vzácná zlatoočka Hypochrysa elegans a teplomilný mravkolev ostruhatý (Distoleon tetragrammicus).

Poměrně málo zastoupenou skupinou živočichů jsou obojživelníci a plazi, kteří zde postrádají dostatek povrchové vody. Přesto však, díky jezírkům v Růženině lomu, můžeme  i zde spatřit např. užovku obojkovou (Natrix natrix), nebo skokana hnědého (Rana temporaria).

Mnohem lépe, co do počtu druhů, jsou na tom ptáci. Vedle běžných zástupců, jako je kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus major) nebo pěnkava obecká (Fringilla coelebs), potkáme v lese např. několik druhů strakapoudů (rod Dendrocopos), datla černého (Dryocopus martius) nebo drobnou červenku obecnou (Erithacus rubecula) a nenápadného střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes). Odlišnou a velice pestrou avifaunu hostí křovinaté jižní stráně Hádů, kde můžeme, mimo jiné, spatřit několik druhů pěnic. Typickým obyvatelem těchto míst je ťuhýk obecný (Phylloscopus trochilus).

Také savci jsou zde zastoupeni poměrně pestře, a to od těch nejmenších hmyzožravců, hlodavců či letounů (netopýrů) až po větší, např. zajíce, některé šelmy a sudokopytníky. K těm úplně malým patří náš nejmenší savec rejsek malý (Sorex minutus), naopak k těm největším  se řadí prase divoké (Sus scrofa) či srnec obecný (Capreolus capreolus). Z šelem jsou běžné drobná lasice kolčava a hranostaj (Mustela nivalis, M. erminea), větší kuna lesní a skalní (Martes martes, M. foina) a také liška ryšavá (Vulpes vulpes).


Tichý L. et Štefka L. (eds.)(2000): Hády u Brna

Další podrobnější infornace o živočišstvu Hádů naleznete v publikaci "Hády u Brna" dostupné i v elektronické podobě na internetu.